تسهيلات مسكن جوانان 80 ميليون تومان شد

بانك مركزي با پيشنهاد بانك مسكن به منظور افزايش سقف تسهيلات مسكن جوانان موافقت كرد. بر اين اساس سقف تسهيلات مسكن جوانان مربوط به حساب‌هاي افتتاح شده سال 1394 مشمول افزايش‌هاي پيش‌بيني شده اين بانك شدند.

بانك مركزي با پيشنهاد بانك مسكن به منظور افزايش سقف تسهيلات مسكن جوانان موافقت كرد. بر اين اساس سقف تسهيلات مسكن جوانان مربوط به حساب‌هاي افتتاح شده سال 1394 مشمول افزايش‌هاي پيش‌بيني شده اين بانك شدند. بانك مسكن طبق جدولي پيشنهادي به بانك مركزي پيش بيني كرده است حساب هاي افتتاح شده در سال 1394 با واريز مبالغي حداقل 200 هزار ريال در سال اول مشمول افزايش سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن جوانان به مبالغ 450، 420 و 400 ميليون ريال در پايان سال پنجم به ترتيب در شهر تهران، شهرهاي بزرگ و ساير شهرها و همچنين افزايش سقف تسهيلات مزبور به مبالغ 800، 760 و 740 ميليون ريال در پايان سال پانزدهم به ترتيب شهر تهران، شهرهاي بزرگ و ساير شهرهاشوند.این گزارش حاکی است ، اين پيشنهاد از سوي معاونت اعتبارات بانك مركزي مورد موافقت قرار گرفت.

اشتراک این خبر در :